Erfgoedvereniging Het Land van NevelePrivacyverklaring

 

Het Land van Nevele hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we helder en transparant communiceren over welke gegevens we verzamelen en over hoe we met deze gegevens omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en springen zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Land van Nevele houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR).

 

1. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
• Voornaam, naam.
• Adres.
• E-mailadres.

 

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Het Land van Nevele verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
• Om u te informeren over de werking van Het Land van Nevele.
• Om u te laten deelnemen aan activiteiten of vormingsinitiatieven van Het Land van Nevele.
• Om u te informeren over de activiteiten van andere erfgoed- en culturele verenigingen die ons dat vragen.
• Om u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen.
• Om in de regel te zijn met de wet op het vrijwilligerswerk.

 

3. Hoe beschermen we uw gegevens?
• We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
• We verzamelen enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemming wordt u gevraagd via een online bevestigingstool.
• We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
   o Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
   o Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
• We tonen geen gegevens op onze website of onze andere communicatiekanalen. We geven geen gegevens door aan andere organisaties, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn (gerechtelijke instanties, politiediensten).
• We kennen en respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en brengen u van die rechten op de hoogte.
• Het Land van Nevele is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen over de privacyverklaring neemt u contact op via onderstaande gegevens:
Secretariaat Het Land van Nevele,
Gaston Martensstraat 6,
9810 Nazareth
patrick.tuytschaever2@telenet.be

 

4. Verstrekking van gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij doorgeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• de verzorging van de internetomgeving (webhosting);
• de verzorging en verspreiding van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.
U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Linken naar andere webpagina’s
De website van Het Land van Nevele kan links naar andere websites of naar webpagina’s van derden bevatten omdat deze webpagina’s informatie aanreiken die aanleunen bij de (culturele) interesses van Het Land van Nevele. De sites van derden en de inhoud die erop staat wordt niet gecontroleerd door Het Land van Nevele. Het Land van Nevele kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de inhoud van die sites van derden.

Gebruik van cookies
Op onze site kunnen cookies worden gebruikt.
Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de pc van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgende bezoek de server de gebruiker kan herkennen.
We gebruiken twee soorten cookies. Ten eerste zijn er de functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die gegevens verzamelen over de gebruikers van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.

 

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 

6. Uw rechten omtrent uw gegevens
Het Land van Nevele streeft ernaar om geen incorrecte of foutieve gegevens op de communicatiekanalen te plaatsen. Mocht dit toch gebeuren, is Het Land van Nevele niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.
U heeft steeds recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht om vergeten te worden) van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor contact met ons via patrick.tuytschaever2@telenet.be
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.